logo

Regulamin akcji "Szał Zakupów" dwutygodników

"Flesz. Gwiazdy & styl" oraz „Viva!” 20-21.09.2014 r.

§ 1

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą ”Szał zakupów”, zwanej dalej „Akcją”, jest Edipresse Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy wpłacony w całości 2.311.320,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Akcja będzie przeprowadzona w okresie od godz. 00.01 20 września 2014 r. do godz. 23.59 21 września 2014 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane Kupony (zdefiniowane w ust. 4 poniżej) uprawniają do skorzystania z nich w sklepach lub punktach usługowych Partnerów również po zakończeniu Akcji. W takim przypadku rozstrzygający jest termin wskazany na Kuponie.

3. Akcja będzie przeprowadzona na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

o Magazyny – dwutygodnik „Flesz. Gwiazdy & Styl”, który ukaże się w sprzedaży w dniu 08 września 2014 r., i dwutygodnik VIVA!, który ukaże się w sprzedaży w dniu 11 września 2014 r., każdy z osobna zwany dalej „Magazynem”;

o Partner podmiot, który w ramach Akcji zobowiązał się udzielić Uczestnikom (zdefiniowane w § 2 ust. 2 poniżej) rabat lub zapewnić prezent przy zakupie z wykorzystaniem Kuponu. Lista Partnerów jest dostępna w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.fleszstyle.pl;

o Kupon – kuponu wydrukowany w Magazynie zawierający nazwę Partnera oraz wysokość rabatu lub oznaczenie prezentu, uprawniający do otrzymania rabatu lub prezentu od wskazanego na kuponie Partnera na określonych na kuponie warunkach i w określonym na kuponie terminie. Szczegółowy wykaz ofert każdego z Partnerów stanowi Załącznik do Regulaminu.

§ 2

1. Udział w Akcji jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, z takim zastrzeżeniem, że małoletni mogą uczestniczyć w Akcji wyłącznie pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna, zwanym dalej „Uczestnikiem”.

3. Przystąpienie do Akcji następuje z chwilą wykorzystania przez Uczestnika dowolnego Kuponu.

§ 3

1. Akcja polega na dokonywaniu zakupów w sklepach stacjonarnych lub punktach usługowych Partnerów za okazaniem Kuponu lub w sklepach online Partnerów przy wykorzystaniu kodu rabatowego wskazanego na Kuponie. Skorzystanie z Kuponów będzie możliwe w czasie trwania Akcji w godzinach otwarcia sklepów i punktów usługowych Partnerów, z wyjątkiem sklepów online Partnerów, w których skorzystanie z Kuponów będzie możliwe przez cały okres czasu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Kuponu w wybranym przez Uczestnika sklepie lub punkcie usługowym Partnera jest dokonanie zakupu towaru lub usługi objętych Akcją (pod warunkiem ich dostępności w danym sklepie lub punkcie usługowym) oraz wykonanie czynności wskazanej na Kuponie przez Partnera, tj.:

o w przypadku sklepu stacjonarnego lub stacjonarnego punktu usługowego - okazanie przed zapłatą ważnego Kuponu, a następnie umożliwienie pracownikowi sklepu lub punktu usługowego albo innej upoważnionej osobie opieczętowania Kuponu, jako wykorzystanego albo odebranie Kuponu; albo

o w przypadku sklepu online - podanie specjalnego kodu zamieszczonego na Kuponie.

3. Podstawą otrzymania rabatu lub prezentu w wybranym sklepie lub punkcie usługowym jest wyłącznie ważny Kupon tj. Kupon pochodzący z Magazynów (niedopuszczalne jest ksero Kuponu), zaś w przypadku sklepów online - kod zamieszczony na takim ważnym Kuponie.

4. Każdy Kupon można wykorzystać tylko jeden raz.

5. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.

6. Rabaty i prezenty oferowane w ramach Akcji nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi w tym samy czasie w sklepach lub punktach usługowych Partnerów, chyba że Partner wyraźnie postanowił inaczej.

§ 4

1. Wszelkie reklamacje, związane z Akcją, Uczestnik powinien w terminie 40 dni od dnia zakończenia Akcji przesłać w formie pisemnej listem poleconym do Organizatora na następujący adres: Edipresse Polska S.A., ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wraz z dopiskiem: „Szał zakupów - Reklamacja”, dalej zwana „Reklamacją”. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, stosując postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Pisemna odpowiedź na Reklamację wysłana będzie drogą listowną na adres Uczestnika Akcji podany w Reklamacji.

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.fleszstyle.pl.